Byggeregler

Læs her FØR du bygger i din have ...

Nyopførelse, til- eller ombygning af hovedbebyggelse samt opførelse af småbygninger som fx redskabsskure og drivhuse må IKKE påbegyndes uden godkendelse fra bestyrelsen/ byggeudvalget.

De af Gladsaxe Kommune givne regler, som fremgår af "Deklarationen" samt eventuelle supplerende, skærpende bestemmelser vedtaget af haveforeningens generalforsamling skal overholdes.

For alle byggesager skal en målsat tegning/skitse visende bygningsstørrelse, højdeangivelse og afstande til skel og øvrige bygninger afleveres til godkendelse på kontoret eller på mail til bestyrelsen@hfsamvirke.dk


Tegning/skitse omfattende situationsplan og opstalt (facade/gavl) for nyopførelse eller ændringer af bygninger skal mindst være i målestoksforholdet 1:100.

Uden dokumenteret byggegodkendelse kan havelejer af bestyrelsen eller kommunen blive bedt om at rive byggeriet ned igen.


Væsentlige overtrædelser af deklarationen kan ydermere føre til krav om umiddelbar opsigelse af havelejers medlemsskab.


Hovedreglerne for byggeri fremgår herunder.

Levering af grus, byggematerialer m.v.


Grus, jord og andre materialer til privat brug må ikke henligge på havegangene. Levering af sådanne materialer skal så vidt muligt ske inden for havelodden, alternativt på pladsen ved Fælleshuset, hvor materialerne markeres med havenummer og fjernes senest to dage efter aflæsning.


Ordensregler pkt.1


Vores (nye) havegange giver mulighed for kørsel af bygningsdele, materialer o.l. inden for foreningens område på to-akslet lastbil med tilladt totalvægt over 3.500 kg uden anhænger.


Sådanne transporter må foretages hverdage mellem kl. 07 og 18 og skal meddeles bestyrelsen senest dagen før (oplys havenummer, start- og slutdato).


Ved eventuel skade på havegang, vejbelægning eller anden ejendom vil pågældende medlem blive opkrævet dækning herfor.


Lastbil med anhænger samt lastbil med mere end to aksler og/eller medstyrende bagaksel er under INGEN omstændigheder tilladt.


Ordensregler pkt. 2

Afsætning af container og tungt materiel


Affaldscontainer og andet tungt materiel kan afsættes/placeres kortvarigt på parkeringsområdet uden for porten (ved siden af container til restaffald).


Stålcontainere må ikke afsættes på vores havegange og asfalterede områder, da det risikerer at ødelægge vejbelægningen.


Om tidsfrist for færdiggørelse


Når bestyrelsen har givet tilladelse til et byggeri i foreningen, er denne gældende i maksimum 2 år, hvorefter byggeriet forventes færdiggjort. Bestyrelsen kan forlange tidsfrist for byggeriet eller dele heraf. Ved nedrivning af huse eller dele heraf er samme tidsfrist gældende.


Ordensregler pkt.3

Hovedregler for bebyggelse i H/F Samvirke

Hovedbebyggelse

På den enkelte havelod må kun opføres let bebyggelse med et samlet bruttoetageareal på maks. 60,0 m2. Til bruttoetagearealet medregnes alle konstruktioner med fast tag, herunder overdækkede terrasser, halvtage og lignende. Bebyggelsen må kun indrettes i 1 plan + 4 m2 hems i tagrummet.

Følgende materialer er IKKE lette materialer, og de kan derfor IKKE benyttes for nyopførte byggerier: mursten, gasbeton, Leca blokke, andre stenblokke.

(Gladsaxe Kommune og Kreds 4 Hovedstadens fælles fortolkning af deklarationens §5 gældende efter 14. september 2023)

Hovedbebyggelse udført med traditionelt sadeltag må ikke være højere end 4,5 meter fra middelniveau og til rygning. Hovedbebyggelse udført med flad tagkonstruktion - typisk en tagflade med ensidigt fald fra en ydervæg til en modstående ydervæg men også flere tagflader med fald fra ydervæg ind mod tagmidten - må ikke være højere end 3,5 meter fra middelniveau til overkant af tag, stern eller facade.


(Besluttet af generalforsamlingen 28. april 2022).

Bebyggelser må ikke opføres nærmere ved skel mellem to havelodder end 2,5 m og ikke nærmere intern vej eller gangareal end 2,5 m.

Maksimal bygningshøjde afhængig af tagkonstruktion

Maksimal bygningshøjde afhængig af tagkonstruktion

Hovedbebyggelse og afstandskrav

Hovedbebyggelse og afstandskrav

Terrasser

Åbne terrasser (uden overdækning) kan etableres i forbindelse med bebyggelser eller fritliggende på havelodden. Der må ikke foretages terrænregulering i forbindelse med etablering af terrasser med fast belægning. Max gulvhøjde for "åbne" terrasser er 1,00 meter over middelterræn og afstand til skel er min 2,50 meter.

Småbygninger (småhuse, sekundær bebyggelse)

Ud over den nævnte bebyggelse kan der opføres 2 småbygninger hver på under 10 m2, som ikke medregnes i bruttoetagearealet. Under kategorien småbygninger hører: udhus, væksthus, legehus og lignende.

Småbygninger må ikke placeres direkte i skel. 


Småbygninger må placeres 0,60 - 2,50 meter fra skel, hvis ingen del af bygningen er højere end 2,40 meter fra middelniveau af terræn.


For småbygninger placeret mindre end 2,50 meter fra skel gælder endvidere:

  • De sider, der vender mod skel, må ikke have en samlet længde på mere end 12 meter. Det er alene bygningens længste side, der medregnes. Også i dette tilfælde er det den samlede længde af al sekundær bebyggelse (småbygninger) på grunden, der er afgørende for, om kravet er overholdt.

  • Der må ikke udføres vinduer, døre eller andre åbninger i den side, der vender mod skel mod nabo og sti.

  • Tagvandet skal afledes på egen grund og må ikke løbe ind på naboens grund.

  • Afstand til anden bebyggelse på havelodden skal være 2,50 meter.Drivhuse og andre småbygninger højere end 2,40 meter - eller med vinduer, døre eller andre åbninger mod skel til nabo eller sti - skal placeres med minimum 2,50 meter afstand til naboskel, skel mod sti og øvrige bygninger på havelodden.

Småhuses placering og afstande til skel og øvrige bygninger

Småhuses placering og afstande til skel og øvrige bygninger

 

Se alle kommunens retningslinjer for benyttelse af haveforeningens område i Deklarationen