Byggeregler

FØR du bygger i din have ...

Nyopførelse, til- eller ombygning af hovedbebyggelse samt opførelse af småbygninger som fx redskabsskure og drivhuse må ikke påbegyndes uden godkendelse fra bestyrelsens byggeudvalg.

De af Gladsaxe Kommune givne regler, som fremgår af "Deklarationen" samt eventuelle supplerende, skærpende bestemmelser vedtaget af haveforeningens generalforsamling skal overholdes.

 Hovedreglerne for byggeri fremgår herunder.

Tegninger af grundplan og opstalt (facade/gavl) for nyopførelse eller ændringer af bygninger skal mindst være i målestoksforholdet 1:100. For alle byggesager skal en målsat skitse visende bygningsstørrelse, højdeangivelse og afstande til skel og øvrige bygninger afleveres til godkendelse på kontoret eller på mail til bestyrelsen@hfsamvirke.dk.

Uden dokumenteret byggegodkendelse kan havelejer af bestyrelsen eller kommunen blive bedt om at rive byggeriet ned igen. Væsentlige overtrædelser af deklarationen kan ydermere føre til krav om umiddelbar opsigelse af havelejers medlemsskab.

Hovedregler for bebyggelse i H/F Samvirke

Hovedbebyggelse

På den enkelte havelod må kun opføres let bebyggelse med et samlet bruttoetageareal på maks. 60,0 m2. Til bruttoetagearealet medregnes alle konstruktioner med fast tag, herunder overdækkede terrasser, halvtage og lignende. Bebyggelsen må kun indrettes i 1 plan + 4 m2 hems i tagrummet.

Hovedbebyggelse udført med traditionelt sadeltag må ikke være højere end 4,5 meter fra middelniveau og til rygning. Hovedbebyggelse udført med flad tagkonstruktion - typisk en tagflade med ensidigt fald fra en ydervæg til en modstående ydervæg men også flere tagflader med fald fra ydervæg ind mod tagmidten - må ikke være højere end 3,5 meter fra middelniveau til overkant af tag, stern eller facade. (Besluttet af generalforsamlingen 28. april 2022).

Bebyggelser må ikke opføres nærmere ved skel mellem to havelodder end 2,5 m.

Maksimal bygningshøjde afhængig af tagkonstruktion

Maksimal bygningshøjde afhængig af tagkonstruktion

Hovedbebyggelse og afstandskrav

Hovedbebyggelse og afstandskrav

Terrasser

"Åbne" terrasser kan etableres i forbindelse med bebyggelser eller fritliggende på havelodden. Der må ikke foretages terrænregulering i forbindelse med etablering af terrasser med fast belægning. Max gulvhøjde for "åbne" terrasser er 1,00 meter over middelterræn og afstand til skel er min 2,50 meter.

Småhuse (småbygninger)

Ud over den nævnte bebyggelse kan der opføres 2 småhuse hver på under 10 m2, som ikke medregnes i bruttoetagearealet. Under kategorien "småhuse" hører: udhus, væksthus, legehus og lignende.

Småhuse: Afstand til skel eller bebyggelse min. 2,50 meter og med en max højde på 2,40 meter fra middelhøjde. Småhuse må ikke placeres i skel. Småhuse placeret 0,60 - 2,50 meter fra skel må max have en højde på 2,40 meter.

Småhuses placering og afstande til skel og øvrige bygninger

Småhuses placering og afstande til skel og øvrige bygninger

 

Se alle kommunens retningslinjer for benyttelse af haveforeningens område i Deklarationen