Klipning af hæk og træer

Hvad forstås ved levende hegn og hæk?

I henhold til Gladsaxe Kommunes deklaration og foreningens ordensregler må kun levende hegn benyttes som skel mod vej og nabo. En hæk er et levende hegn. Altså er plankeværker, porte, net, skydedøre osv. ikke lovlige, hverken mod fællesområder eller naboskel. Hvis der er særlige forhold der gør sig gældende, kan du søge om tilladelse.

Hvor høj og bred må hækken være?

Hækken må maksimalt være 1,80 meter høj jfr. Gladsaxe Kommunes deklaration.

Bredden er egentlig fri, men ud mod vej/havegang skal hække ifølge hegnsloven holdes bag skellinjen og under ingen omstændigheder rage ud over fortov og vejbane.

Skal jeg klippe hæk? Hvornår?

Ja, det skal du. Undtagelsen er, hvis du har nyplantet hæk, der endnu ikke bør klippes.

At hækken skal klippes før Sant Hans er en udbredt tradition men ikke nogen regel i foreningen. Mange taler for at klippe hækken senere, dels af hensyn til fugle på reder og øvrig diversitet, dels for at nøjes med én klipning om året. Hækken skal til enhver tid opfylde ovenstående regler om højde og bredde, men disse kan i den tidlige sommer tilgodeses ved partiel klipning af udhængende/nedhængende grene.

Hvor højt må et træ være?

HF Samvirke har ingen regler for træers højde. Vis hensyn til din nabo, hvis du holder af høje træer. Måske er de til gene for de omkringboende?


I følge hegnsloven skal træer mod vej/fælles havegange beskæres, hvis de rager ud over rabat og vej. Træerne skal flugte hækken/skellet, og høje, udhængende træer beskæres, så der er 4 meter frihøjde over vejbanen samt 2,8 meter frihøjde i rabatten mellem vejbane og hæk/skel.


Reglerne skal sikre at alle ubesværet kan færdes ad vejen/havegangen samt at brandbiler, ambulancer mm. frit kan komme omkring i haveforeningen.


Figuren nedenfor viser reglerne om beskæring af træer mod vej.


Hvis du er i tvivl, så læs gældende lovregler, bl.a. kommunens krav og vejledning til beskæring