Udlån kolonihave

BILAG D

NOTITS

om udlån af kolonihaver

En haveforening har rejst spørgsmåleti hvilket omfang man kan udlåne sin kolonihave.

De fleste kommuner, som udgør den største gruppe af jordudlejere til kolonihaveformål, kræver at kolonister på deres jord har bopæl i kommunen. Det hænger sammen med, at kommunerne typisk yder et indirekte tilskud til driften af haverne bl.a. gennem fastsættelse af en moderat leje under markedsniveau. Sådanne skatteborgerfinansierede goder forudsættes normalt kun at kunne ydes til kommuners egne borgere.

Bland andet med baggrund i dette hensyn er det antagelsen, at lejeretten til en kolonihavelod er en personlig ret for den eller de personer, der står på lejekontrakten, og at en kolonihavelod dermed kun kan benyttes af kontrakthaver og dennes/disses husstand, dvs. hjemmeboende familie. Udlån og udlejning af en kolonihave er således som udgangspunkt ikke tilladt.

Der kan dog være situationer, hvor udlån af en have bør kunne tillades, f. eks. i tilfælde af korterevarende udstationering (max. 1 -3 år) i ind- eller udland af arbejds.- eller studiemæssige årsager. Modsætter man sig i disse situationer et udlån, opstår der let en situation, hvor udlånsforbuddet enten omgås eller haven får lov at forfalde på grund af lejers uanmeldte fravær.

Man kunne ligeledes tænke sig, at udlån kunne tillades i forbindelse med udveksling mellem haveforeninger, hvor kolonister fra forskellige dele af landet eller fra udlandet for en kortere periode "bytter" have med andre kolonister.

For at sikre, at udlån ikke tager overhånd eller kommer til at fungere som dække for udlejning, bør udlån – bortset fra petitesseagtige "udlån" i nogle få dage – kun være tilladt efter indhentet tilladelse fra foreningens bestyrelse. Haveforeningerne vil i givet fald kunne fastlægge en praksis for, hvad man vil tillade, via en generalforsamlingsbeslutning.

Udlejning, dvs. udlån mod vederlag, af kolonihaver bør aldrig finde sted. I den forbindelse bemærkes, at en "låners" dækning af forbrugsafgifter for vand og el mv. ikke bør betragtes som lejebetaling.

24/4 2014 MGN