Gangudvalg FAQ

Nedenfor er svar på nogle af de centrale forhold og spørgsmål til de retningslinjer gangudvalget fungerer under.

Hvorfor skal der være retningslinjer for gangudvalget?

Gangudvalget har eksisteret siden 1948. De er Generalforsamlingens og Bestyrelsens repræsentanter, der sikrer at de standarder, der er besluttet, og udmøntet i vores vedtægter og ordensregler, samt Gladsaxe Kommunes deklaration mv., overholdes. Retningslinjerne skal skabe tydelighed for os alle.

Hvor alvorligt er retningslinjerne ment?

De er lavet for, at det bliver ens for alle, og alle ved hvad der gælder, så tilfældige afgørelser undgås. Retningslinjerne udspringer af vores regler, som kan forandres hvis Generalforsamlingen beslutter det.

Hvad hvis jeg er uenig med gangudvalgets vurdering?

Så har du ret til at gøre indsigelse på mail til bestyrelsen@hfsamvirke.dk. Så vil den samlede Bestyrelse vurderer Gangudvalgets skøn af din haves tilstand. Ikke alt kan måles og vejes fuldstændigt objektivt bliver Gangudvalget bliver derfor nødt til at bruge skøn i nogle tilfælde.

Hvem får at vide, at jeg har fået en påmindelse?

Gangudvalget er nedsat af Bestyrelsen, og underlagt fortrolighed om personlige forhold.

Hvad, hvis jeg ikke er tilfreds med forholdene i min nabos have?

Så skal du klage til Bestyrelsen. Det kan ske skriftligt på mail og brev, eller du kan henvende dig på kontoret. Det er nødvendigt, at Bestyrelsen får en formel indsigelse eller klage, førend vi kan handle. Sender du brev bedes e-mailadresse oplyst. Er du fritaget for digital post bedes dette oplyst.

Hvad er min ret og pligt?

Din pligt er at overholde gældende regelsæt og holde dig orienteret om ændringer samt eventuelle henstillinger. Du har ret til at søge dispensation for reglerne, gøre indsigelse eller søge reglerne ændret på Generalforsamlingen.

Må gangudvalget komme ind på min grund?

Ja, det må de gerne. Du varsles om rundering ved opslag. Hvis Gangudvalget kommer på andre tidspunkter, skal du varsles. Gangudvalget skal udvise hensyn og respekt for dit privatliv. De skal tilkendegive deres tilstedeværelse på dit havelod, men har ret til at træde ind, også hvis du ikke er hjemme.  Gangudvalgets opgave på din grund er udelukkende at tilse skel til naboer, og haveloddets generelle beskaffenhed. De har derfor ikke bemyndigelse til at gå ind i dit hus, eller på anden måde foretage skøn af husets tilstand eller forholde sig til andre bygningsmæssige forhold. Du har ret til at indgive indsigelse til Bestyrelsen, hvis du oplever retningslinjerne overtrådt.

Hvad er ukrudt?

Der kan være delte meninger om hvad der er ukrudt. Retningslinjerne tager udgangspunkt i den gængse forståelse af hvad der regnes for ukrudt: skvalderkål, mælkebøtte, brændenælder, ager padderok, snerle, japansk pileurt, tusindfryd/bellis.

Hvad forstås ved levende hegn og hæk?

Mht. Gladsaxe Kommunes deklaration og foreningens ordensregler må kun levende hegne benyttes som skel mod vej og nabo.En hæk er et levende hegn. Altså er plankeværker, porte, net, skydedøre osv. ikke lovlige, hverken mod fællesområder eller naboskel. Hvis der er særlige forhold der gør sig gældende, kan du søge om tilladelse.

Hvor høj må hækken være?

Vi har en beslutning om, at hækken maksimalt må være1,80 meter højden, jfr. Gladsaxe Kommunes deklaration. Bredden er fri, men hækken må ikke hænge ud over vejbane.

Skal jeg klippe hæk?

Ja, det skal du. Undtagelsen er, hvis du har nyplantet hæk, der endnu ikke bør klippes.

Hvem skal rense for ukrudt inde i hækken ved skel?

Det skal du, og din nabo. I er begge forpligtiget til at rydde så langt ind, som I kan nå. I yderste instans kan man sige, at I skal rense, hver jeres halvdel ind mod haveloddet.

Hvad må jeg have på jorden udenfor min hæk mod fællesområdet?

Det er lettest at sige hvad du ikke må have: Ukrudt (som er defineret her i FAQ) Fra din hæk til asfalt skal der være ryddet for ukrudt.

Slået græs i indkørsel er tilladt. Jordbærplanter og andet krybende dække må gerne være udenfor hækken. Det må dog ikke falde ud over den asfalterede vej. Der må gerne etableres ukrudtsdug der er dækket af sten eller skærver.

Gangudvalget kan skønne, at enkelte blomster, prydgenstande, eller sten fremstår som forskønnelse, snarere end til gene.

Må naboens træer og buske række ind over min grund?

Nej, det må de ikke. Bedt naboen om at beskære sine buske, træer eller planter. Ret henvendelse til Bestyrelsen hvis det ikke er virksomt. Og ja, du må godt klippe det der rager ind på din grund.

Hvor højt må et træ være?

HF Samvirke har ingen eksisterende regler for træers højde. Vis hensyn til din nabo, hvis du holder af høje træer. Måske er de til gene for de omkringboende.

Træer mod vej skal dog beskæres hvis de rager ud over vejen. Reglen er at træer skal flugte hækken, og begge må ikke rage ud over den asfalterede vej. Dette skyldes at Brandbiler og Ambulancer mm. frit skal kunne komme omkring i haveforeningen.

Hvis du er i tvivl, læs de regler der er gældende i almindelige skelbetingelser.

Må jeg have blomster og blomsterkrukker stående ved skel mod fællesarealer?

Ja, og nej. Gangudvalget vurderer, om der er tale om forskønnelse eller gene for naboer. Du skal være indstillet på, at naboerne kan være uenige med Gangudvalgets skøn, og Bestyrelsen vil vægte indsigelser.

Må jeg have andet ”pynt” stående ved skel?

Se ovenfor. Forskellighed er dejligt i vores kolonihave – men vis omtanke i din kreativitet.

Hvornår er græsset for højt?

Det kan ikke angives i centimeter. Gangudvalget vil se på, den generelle tilstand i haven. Alle har ret til en ferietur eller en vis kreativitet med ”græs – arkitekturen”. Græsset må ikke være til gene for naboerne.

Hvornår er min have misligholdt – må jeg ikke selv bestemme hvordan min standard er?

Din standard er underlagt de fælles regler, som gælder for os alle. Dine naboer eller Gangudvalget kan skønne, at din have igennem længere tid ikke har levet op til niveauet. Generelt set vil Gangudvalget være fleksible, når de skal vurdere en haves tilstand. Smag og behag er forskellig. Der er ikke forventning om en præmiehave hos alle.

Hvad betyder oprydning i haven?

Ofte vil det betyde, at der i lang tid har ligget skrald eller byggeaffald op til skel. Det kan også betyde manglende oprydning efter byggeri, fester, og andre gøremål skæmmer havens udseende til gene for dine medbeboere i HF Samvirke, og har stået på i et længere tidsrum

Hvornår er haveloddet misrøgtet?

Der er tale om et skøn og da misrøgt en alvorlig forsømmelse med mulige store konsekvenser. Misrøgtet havelod vil oftest defineres som brud på reglerne igennem længere tid, manglende reaktion på påtaler fra Gangudvalget eller gentagende henstillinger om forandring. Der kan være tale om selve haven, og/eller oprydningen og/eller huset. I tilfælde af misrøgtet havelod vil hensynet til foreningen og naboer veje tungest.

Hvorfor skal der være en havelåge og en postkasse?

Sådan er vores regler lige nu – også selvom vi alle kan se, at virkeligheden er anderledes efter kloakeringsarbejdet. Postkassen er nyttig til Gangudvalgets henvendelser og anden information. Havelågen forhindrer ind- og udløb af børn og dyr, og fremgår af Gladsaxes Kommunes deklaration.

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler en opkrævning som jeg er pålagt af Bestyrelsen?

I yderste konsekvens kan du blive sagt op. Du er underlagt samme forpligtigelse til at indbetale din opkrævning hvis den er pålagt som en varslet sanktion, som du er til at betale almindelig leje.

Kan jeg blive sagt op?

Ja, det kan du godt (som det fremgår af retningslinjerne for gangudvalget). Men det skulle nødigt ske, hvorfor Bestyrelsen altid vil prøve at finde en acceptabel løsning.