Vedtægter

Nedenfor fremgår foreningens vedtægter samt forbundets fortolkning af bestemmelser om "overdragelse af lejemål til slægtninge" samt "pligtig pengeydelse til foreningen".

 

Vedtægter for Haveforeningen ”SAMVIRKE”

Vedtaget ved ekstraordinær generalforsamling 19. juni 2023

 

§ 1            Foreningens navn er Haveforeningen ”SAMVIRKE”

                Foreningens hjemsted er GLADSAXE kommune


§ 2            Formål og virke

2.1.   Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål lejede areal overensstemmelse med de bestemmelser, de er lagt til grund herfor samt for området i sin helhed.

2.2.   Foreningen skal gennem sin bestyrelse bl.a. sikre, at bestemmelser, som er nedfældet i en på området lagt byplan, lokalplan, eller tinglyst deklaration og lignende, vedrørende det samlede haveområde eller enkelte haver, overholdes og respekteres af foreningens medlemmer.

2.3.   Foreningen og dens medlemmer skal være medlem af Kolonihaveforbundet for Danmark.

2.4.   For ethvert medlem gælder, at man under ansvar for de til enhver tid gældende bestemmelser om havens anlæg og bebyggelse er frit stillet i foretagsomhed m.m.

Man må gøre sig klart, at der er tale om en havelod til kolonihaveformål.

Der gælder derfor en række bestemmelser, som ikke har relation til det almindelige åbne sommerland.


§ 3             Medlemmer

3.1.     Som medlem kan optages myndige personer, der samtidig lejer en have ved medlemskabets indgåelse.

3.2.   Medlemmet skal have fast og lovlig folkeregisteranmeldt bopæl udenfor haveforeningen.

Adresseændring skal omgående meddeles formand eller kasserer og senest 2 uger efter, at ændringen er sket.

Hvis den stedlige kommune kræver, at man har bopæl i kommunen for at kunne erhverve en kolonihave, er medlemmet forpligtet til straks at opsige sit lejemål ved flytning fra kommunen. Såfremt dette ikke sker, skal bestyrelsen skriftligt bringe lejemålet til ophør med 14 dages varsel jfr. § 7.

3.3.    Intet medlem kan optages i foreningen uden bestyrelsens godkendelse.

3.4.   Ved leje af en havelod oprettes en lejeaftale.

Et medlem kan kun erhverve én have og kan ikke samtidig være medlem af en anden haveforening under Kolonihaveforbundet for Danmark. Overtrædes denne bestemmelse kan bestyrelsen bringe lejemålet til ophør med 14 dages varsel jfr. § 7.

3.5    Medlemmet skal have tegnet en fritidshusforsikring for bebyggelsen på haveloddet, enten ved deltagelse i HF Samvirkes fælles fritidshusforsikring eller ved selv at oprette en sådan forsikring i andet selskab – i dette tilfælde skal der fremsendes dokumentation til bestyrelsen ved hvert årsskifte senest 1. maj. Der skal endvidere fremsendes dokumentation ved køb/salg, såfremt køber ønsker at benytte eget forsikringsselskab.


§ 4            Hæftelse

4.1    Medlemmerne hæfter solidarisk for foreningens gældsforpligtelser, således som disse til enhver tid fremgår af foreningens regnskab - dog indbyrdes pro rata i forhold til deres fordelingstal, således som disse til enhver tid udledes af foreningens regnskabsaflæggelse over for medlemmerne.

4.2    Når et medlem indtræder i HF Samvirke efter 1. september 2020 gælder det, at der i forhold til foreningens gældsforpligtelse i forbindelse med etablering af kloak på fællesarealer hæftes for og betales et á conto-beløb på kr. 110.000,00 i forhold til haveloddets fordelingstal (pro rata), således som det kan udledes i forhold til foreningens regnskab og gældsoptagelse i bank ved indtrædelsen. Ved kloakprojektets afslutning på fællesarealer opgøres den endelige udgift jf. regnskabsaflæggelse i forhold til haveloddets fordelingstal, hvorefter eventuelt tilgodehavende eller efterbetaling afstemmes. Beløbet erlægges ved opkrævning eller refunderes senest 3 måneder herefter. Såfremt en eventuel pengeydelse ikke er indbetalt rettidigt jf. ovenstående, opsiges medlemmet jf. §7.1


§ 5            Leje

5.1.     Leje for den enkelte havelod fastsættes af foreningens generalforsamling ud fra det budget, som af foreningens bestyrelse er forelagt generalforsamlingen til godkendelse. Generalforsamlingen kan fastsætte engangsbeløb til udførelse af større anlægsarbejder, f.eks. kloak, vandledningsnedlæggelse, opsætning af el og lign. Sådanne engangsbeløb er pligtig pengeydelse i lejeforholdet.

5.2.     Betaling af leje anses for rettidig, når den erlægges senest 3. hverdag efter forfaldsdagen, eller når denne hverdag er en lørdag den følgende hverdag.

Forfalder leje eller anden pligtig pengeydelse til betaling på en helligdag, en lørdag eller på grundlovsdag, udskydes forfaldsdagen til den følgende hverdag.

5.3.   Hvis leje eller anden pligtig pengeydelse ikke er betalt rettidigt, kan foreningen opkræve et af generalforsamlingen fastsat gebyr for hver forsinket betaling samt bringe lejemålet til ophør jfr. § 7.


§ 6            Ordensbestemmelser og vedligeholdelse af det lejede

6.1.   Generalforsamlingen fastsætter ordensbestemmelser m.m., som skal være gældende inden for området, og som foreningen gennem sin bestyrelse skal forvalte og administrere.

6.2.   Medlemmet er pligtigt at overholde alle bestemmelser, som foreningens generalforsamling, bestyrelse eller offentlige myndigheder pålægger området, ligesom medlemmet er pligtig at overholde de i lejeaftalen indeholdte bestemmelser.


§ 7            Opsigelse/ophævelse af lejemål

7.1.   Foreningens bestyrelse er berettiget til at ophæve den indgåede lejeaftale, hvis leje eller anden pligtig pengeydelse ikke er betalt rettidigt, og medlemmet ikke har betalt restancen senest 14 dage efter, at skriftligt påkrav er afsendt eller fremsat, f.eks. i skrivelse overbragt af bestyrelsen på haveloddens adresse.

Det er en forudsætning for ophævelse af lejeaftalen, at foreningens påkrav er afgivet efter sidste rettidige betalingsdag, og det skal udtrykkeligt angives, at lejemålet bliver ophævet, hvis restancen ikke er betalt inden udløbet af den meddelte frist.

7.2.   Foreningens bestyrelse er berettiget til at ophæve den indgåede lejeaftale, hvis medlemmet overlader brugen af havelodden til en anden og trods påtale fortsætter dermed, eller såfremt lejeren af en havelod eller dennes husstand ved sin adfærd er til væsentlig gene og ulempe for foreningen og dens medlemmer.

7.3.   Foreningens bestyrelse er berettiget til at ophæve den indgåede lejeaftale, hvis medlemmet i væsentlig grad misrøgter den lejede havelod eller groft tilsidesætter bestemmelser pålagt området ude fra, eller på tilsvarende måde tilsidesætter foreningens til enhver tid gældende vedtægter og ordensbestemmelser.

Grov tilsidesættelse af bestemmelser pålagt området udefra er f.eks. overtrædelse af forbuddet om benyttelse af kolonihavehuset til helårsbeboelse.

7.4.   Når lejeretten til en havelod er opsagt eller ophævet, kan det udtrædende medlem frit medtage bebyggelse inklusive fundering og indbo.

Fjernelse skal dog foretages på en sådan måde, at havens anlæg såvel som det kollektive foreningsanlæg ikke påføres skade.

7.5.   Hvis bebyggelsen opfylder gældende forskrifter, har det udtrædende medlem ret til at sælge bebyggelsen til den, foreningen godkender til at indtræde i lejeaftalen. Denne ret er dog betinget af en forudgående vurdering og værdiansættelse af det, som kan indgå i salget.

Salg kan ikke betinges af forpligtelse for køber til samtidigt køb af indbo og redskaber.

Værdiansættelse skal finde sted inden for rammerne af de af Kolonihaveforbundet for Danmark udstedte retningslinjer og skal udføres af et nedsat vurderingsudvalg efter de for området gældende bestemmelser.

7.6.   Salg kan ikke finde sted uden foreningens direkte medvirken.

7.7.   Har medlemmet ikke inden 4 uger efter lejemålets opsigelse eller ophævelse bortfjernet eller solgt den på havelodden opførte bebyggelse, eller er salg sket i strid med gældende overdragelsesregler, jfr. Forbundsvedtægtens § 7 pkt. 6, kan medlemmet uden yderligere varsel udsættes af den lejede havelod ved en umiddelbar fogedforretning. Bestyrelsen bestemmer herefter hvem der skal overtage have og bebyggelse samt vilkår for overdragelsen ifølge godkendte vurderingsregler.

Hvis bebyggelsen ikke kan sælges i henhold til vurderingen, er bestyrelsen berettiget til at sælge bedst muligt, evt. ved auktion.

Foreningen er berettiget til for ethvert krav mod et medlem at søge sig fyldestgjort i den på havelodden opførte bebyggelse, beplantning m.v., forud for andre kreditorer.

Ved afregning til medlemmet kan bestyrelsen fratrække enhver udgift forbundet med medlemskabets og lejemålets afvikling, herunder advokatomkostninger, retsgebyrer, lejerestance m.m.

Når opsigelse eller ophævelse af et medlemskab med tilhørende lejeaftale har fundet sted, er pågældende pligtig at betale foreningen leje og andre ydelser vedrørende havelodden, indtil denne er fraflyttet og ryddeliggjort, ligesom medlemmet har pligt til at vedligeholde haven i samme periode.

7.8.   Bestyrelsen påtager sig intet ansvar overfor indtrædende medlemmer, hvis et udtrædende medlem bevidst eller ubevidst har fortiet forhold om pantsætning af den bebyggelse m.v., der overdrages.

7.9.   Afgår et medlem ved døden, er såvel foreningen som dødsboet berettiget til at opsige lejeaftalen med det for medlemmet gældende opsigelsesvarsel på 3 måneder til den 1ste i en måned.

Dog gælder at:

 • en efterlevende ægtefælle har ret til at fortsætte lejeaftalen, medmindre foreningen har vægtige grunde til at modsætte sig dette,
 • en person, med hvem afdøde har levet i ægteskabslignende forhold i mindst 2 år forud for dødsfaldet, skal have samme ret under forudsætning af, at samlivet bestod på tidspunktet for dødsfaldet,
 • myndige slægtninge i op- og nedstigende linie har ret til at få overdraget lejemålet.


Bestyrelsen afgør alene, om ovenfor anførte betingelser er opfyldt.


§ 8            Pligtarbejde/fællesarbejde

8.1.   Foreningens medlemmer er forpligtet til at medvirke ved ren- og vedligeholdelse af veje, stier og andre arealer, der ifølge hovedlejekontrakten hører til området, samt vedligeholdelse af foreningens fælles faciliteter.

Medlemmet har endvidere pligt til at holde sin del af vejen udenfor egen have.

8.2.   Bestyrelsen kan indkalde til pligtarbejde/fællesarbejde. Hvis medlemmet ikke giver møde, kan bestyrelsen idømme pågældende en bod fastsat af generalforsamlingen for hver udeblivelse. Pålagt bod er pligtig pengeydelse i lejeforholdet.


§ 9            Generalforsamling

9.1. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

9.2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning med en dagsorden, der mindst skal indeholde følgende punkter:

     1) Valg af dirigent

     2) Valg af referent

     3) Beretning

     4) Årsregnskab med evt. revisionsberetning

     5) Indkomne forslag

     6) Fremlæggelse af kommende budget

     7) Valg af formand/kasserer

     8) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

     9) Valg af revisorer og suppleanter

   10) Eventuelt


9.3.   Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når generalforsamlingen eller et flertal af bestyrelsens medlemmer, eller når ¼ af foreningens medlemmer fremsætter skriftligt krav herom til bestyrelsen med angivelse af dagsorden.

Bestyrelsen er i så fald pligtig at indkalde til generalforsamling inden 3 uger fra begæringens modtagelse. Beslutning på en ekstraordinær generalforsamling kan kun tages, hvis mindst 4/5 af de medlemmer, der har begæret generalforsamlingen, er til stede.

9.4. Ordinær generalforsamling indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 8 dages varsel.

9.5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 28. februar. Indkomne forslag skal udsendes til medlemmerne senest 14 dage før generalforsamlingen finder sted.

9.6. Adgang til generalforsamlinger har ethvert medlem af foreningen samt dennes ægtefælle eller samlever.

9.7. Hver havelod har én stemme. Stemmeberettiget er ethvert medlem som har adgang jævnførende § 9.6.

9.8. Der kan stemmes ved personligt fremmøde på generalforsamlingen eller ved at give skriftlig fuldmagt.


Sammen med indkaldelse til generalforsamlingen skal bestyrelsen udsende en blanket, der gør det muligt at give fuldmagt til enten et stemmeberettiget medlem eller bestyrelsesmedlem jf. bestemmelsen i § 9.6.


Kun den udsendte blanket kan benyttes som fuldmagt ved generalforsamlingen, og det skal fremgå af fuldmagtsblanketten, hvordan den gøres gældende.


Fuldmagtstager er forpligtiget til at aflevere fuldmagten ved ankomst og registrering som deltagende ved generalforsamlingen. Præsenterede fuldmagter noteres af adgangskontrollen og meddeles dirigent og referent.


Som fuldmagtstager må et stemmeberettiget medlem repræsentere maks. to havelodder foruden egen havelod.


9.9. Beslutninger på en generalforsamling træffes af de mødte stemmeberettigede ved simpelt flertal – medmindre der skal stemmes om,

 • Vedtægtsændring
 • Optagelse af kollektive lån
 • Ekstraordinære indskud
 • Haveforeningens opløsning


hvor det kræves, at mindst 2/3 af medlemmerne er mødt, og 2/3 af de afgivne stemmer går ind herfor. Er fremmødet ikke tilstrækkeligt stort, men 2/3 af de afgivne stemmer har stemt for forslaget, indkaldes til en ny generalforsamling, som uanset antallet af fremmødte, kan vedtage forslaget med 2/3 af de afgivne stemmer.

9.10. Referat fra generalforsamlinger underskrives af dirigenten, referent samt foreningens formand.

9.11. Senest 1 måned efter den afholdte generalforsamling udsendes et referat til samtlige havelod.


§ 10          Bestyrelsen

10.1. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse af foreningen og til udførelse af generalforsamlingens beslutninger.

 10.2. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges for en 2-årig periode.

 • Formand og kasserer vælges særskilt, henholdsvis i ulige og lige år.
 • 4 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år og 3 i ulige år.
 • Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.


10.3. Generalforsamlingen vælger suppleanter efter behov.

Som bestyrelsesmedlem eller suppleant kan kun vælges én repræsentant fra en havelod medmindre der er tale om valg til udvalg under bestyrelsen.

Hvis et bestyrelsesmedlem fratræder før en valgperiodes udløb, indtræder suppleanten i bestyrelsen – dog kun for tiden indtil næste generalforsamlings afholdelse.

Afgår formanden eller kassereren i en valgperiode, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling for nyvalg, hvis fratræden ikke sker umiddelbart før en ordinær generalforsamling.

10.4. Bestyrelsen fastlægger grundlaget for sit virke m.m. i en forretningsorden.

Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden eller i dennes fravær af næstformanden efter behov eller når blot ét medlem af bestyrelsen begærer det.

10.5. Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandling af en sag, hvori denne eller en med denne beslægtet person er involveret, eller på anden måde er personligt interesseret.

10.6. Der føres en protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøder.

10.7. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.

Beslutninger træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Bestyrelsen afgør mulige tvivlsspørgsmål mellem medlemmerne.

10.8. Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter med et engagement i foreningsarbejdet svarende til bestyrelsesmedlemmerne, kan udbetales et årligt honorar.

Honorar skal fremgå af foreningens regnskab og budget. Honoraret kan ikke overstige kolonihaveforbundets anbefalinger/anvisninger eller almindelig praksis og skal fastlægges under hensyn til foreningens økonomiske tilstand og formåen.


Hvis et bestyrelsesmedlem eller en suppleant ikke har deltaget fuldt ud hele årsperioden (12 måneder), reguleres honoraret forholdsmæssigt.


§ 11          Tegningsret

 • Foreningens midler skal indsættes i et pengeinstitut.

 • Tegningsret udadtil for foreningen HF Samvirke udgøres af formand, kasserer og 1 bestyrelsesmedlem, der udpeges af flertallet i bestyrelsen. Hvis én af de tre er indisponibel, indtræder næstformand eller andet bestyrelsesmedlem, der af flertallet i bestyrelsen er udpeget som tegningsretssuppleant.


 • Bestyrelsen kan give tilladelse til brug af elektroniske bankprodukter samt mulighed for udstedelse af Visa/DK til enkelte medlemmer af bestyrelsen og til personer godkendt af bestyrelsen, som får adgang til konti oprettet specifikt til et ”Udvalg”.

 • Bestyrelsen kan investere opsparede midler i Stats/Realkredit obligationer, hvis formuen overstiger det statsgaranterede indlån.

 • Bestyrelsen er ikke bemyndiget til at kunne optage lån eller kreditter uden at der foreligger accept fra en generalforsamling.§ 12          Regnskab og revision

12.1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Årsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og være i overensstemmelse med den foretagne bogføring og tilstedeværende bilag.

12.2. Generalforsamlingen vælger 2 revisorer for 2 år og 2 revisorsuppleanter for 1 år.

Det påhviler de valgte revisorer at revidere foreningens årsregnskab samt føre protokol med de bemærkninger, revisionsarbejdet måtte give anledning til.

12.3. Revisorerne skal foretage mindst ét uanmeldt kasseeftersyn pr. år. Revisorerne skal foretage mindst én uanmeldt revision i havesæsonen.


§ 13          Foreningens opløsning

13.1. Hvis gyldig beslutning om foreningens opløsning træffes, og dette alene skyldes, at foreningens virke overføres til andet haveområde, skal foreningens formue overføres til den forening, som viderefører det nye haveområde med samme forpligtelser over for den opløste forenings medlemmer.

13.2. Skyldes foreningens opløsning, at foreningen helt ophører med at drive kolonihave, udpeges 2 likvidatorer.

Evt. formue ved likvidationens afslutning udbetales til de medlemmer, der er registreret som medlemmer på dette tidspunkt.

13.3. Foreningen kan ikke opløses, så længe lejekontrakt med den stedlige kommune er i kraft.

Fortolkning af "pligtig pengeydelse til foreningen"

Frederikssundsvej 304 A ∙ DK-2700 Brønshøj ∙ Tlf. 38 28 87 50 ∙ www.kolonihave.dk ∙ info@kolonihave.dk ∙ CVR 1615 4628 Medlem af Det europæiske kolonihaveforbund og Nordisk Kolonihavesammenslutning

Bilag: I

Kolonihaveforbundet

Brønshøj september 2014

Fortolkning af "pligtig pengeydelse til foreningen"

Betingelserne for ophævelse af en lejeaftale som følge af manglende betaling fremgår af standardvedtægternes § 8, stk. 2 og standardlejeaftalens § 7, stk. 2:

"Haveforeningens bestyrelse kan ophæve lejeaftalen, hvis

haveleje eller anden pligtig pengeydelse ikke er betalt rettidigt, og lejer ikke har betalt restancen osv……"

Begrebet "anden pligtig pengeydelse" har givet anledning til tvivl, og Kolonihaveforbundet skal derfor præcisere, at "anden pligtig pengeydelse" alene relaterer sig til pengeydelser, der har forbindelse til foreningens formål.

En haveforenings formål er "at administrere og forvalte det til kolonihaveformål lejede areal i overensstemmelse med de bestemmelser, der er lagt….osv" jf. standardvedtægterne § 2, stk. 2.

Pengepligtige ydelser er altså ydelser, der har forbindelse med lejeforholdet eller som på anden måde kan udledes af foreningens formål eller af vedtægterne.

Ophævelse kan dermed ske ved manglende betaling af enhver ydelse i forbindelse med lejeforholdet, eksempelvis leje, kontingent, vand, strøm og andre udgifter fra det offentlige. En pligtig pengeydelse kan også være f.eks. en afgift pålagt af bestyrelsen, hvis det fremgår af foreningens vedtægt, at afgiften er en pligtig ydelse i lejeforholdet. Se eksempelvis standardvedtægtens § 9, stk. 2, hvor det direkte fremgår, at en afgift for udeblivelse fra fællesarbejde anses som en pligtig pengeydelse i lejeforholdet.

Ud over en "pligtig pengeydelse" kan der opstå andre pengekrav mellem foreningen og enkeltmedlemmer, som er uafhængige af foreningsforholdet. Bestyrelsen kan ikke ekskludere medlemmer på baggrund af pengekrav, som ikke udspringer af lejeforholdet eller af vedtægterne. Her er der tale om et almindeligt gældsforhold, der om nødvendigt må inddrives gennem inkasso eller lignende.

Eksempler på pengekrav, som ikke udspringer af lejeforholdet eller vedtægterne kan være:

- Erstatning for ødelagte ting

- Erstatning for udlånte effekter, der ikke er afleveret tilbage

- Kredit hos marketenderiet

Om overdragelse til slægtninge

Beskrivelse