Ordensregler

Vedtaget 28. april 2022

1.

Grus, jord og andre materialer til privat brug må ikke henligge på havegangene. Levering af sådanne materialer skal så vidt muligt ske inden for havelodden, alternativt på pladsen ved Fælleshuset, hvor materialerne markeres med havenummer og fjernes senest to dage efter aflæsning.

2.

Veje/havegange udført i 2021 giver mulighed for kørsel af bygningsdele, materialer o.l. inden for foreningens område påto-akslet lastbilmed tilladt totalvægt over 3.500 kgUDEN anhænger.

Sådanne transporter må foretages hverdage mellem kl. 07 og 18 og skal meddeles bestyrelsen senest dagen før (oplys havenummer, start- og slutdato).

Ved eventuel skade på havegang, vejbelægning eller anden ejendom vil pågældende medlem blive opkrævet dækning herfor.

Lastbil med anhænger samt lastbil med mere end to aksler og/eller medstyrende bagaksel erunder INGEN omstændigheder tilladt.

3.

Når bestyrelsen har givet tilladelse til et byggeri i foreningen, er denne gældende i maksimum 2 år, hvorefter byggeriet forventes færdiggjort. Bestyrelsen kan forlange tidsfrist for byggeriet eller dele heraf. Ved nedrivning af huse eller dele heraf er samme tidsfrist gældende.

4.

Bilparkering på gangene er forbudt. Af- og pålæsning er dog tilladt, når det foretages uden gener for andre.

5.

Højeste tilladte hastighed på foreningens veje og områder er 15 km/t.

Knallertkørsel er kun tilladt til og fra egen havelod. Øvrige gældende færdselsregler skal overholdes.

Der skal tages alment hensyn og udvises stor forsigtig ved kørsel i foreningen.

6.

Hunde skal føres i snor og efterladenskaber skal fjernes.

Under forudsætning af øremærkning og sterilisation tillades to katte pr. havelod.

7.

Husdyrhold, herunder høne og hanehold, er ikke tilladt, såfremt dette er til gene for naboer, hvorfor de skal fjernes efter begrundet klage.

8.

Hver havelod har pligt til at holde vejen ud for haven fri for ukrudt – det gælder fra midten af vejen til skel.

9.

Hver havelod har pligt til at renholde det lejede areal, såvel uden for som inden for hækken – samt fjerne udhængende grene i linje med skel.

10.

Som skel er kun levende hegn med maksimumhøjde på 1,80 m tilladt[1]. Plankeværk, flethegn m.v. kan med bestyrelsens tilladelse benyttes midlertidigt op til 2 år.

11.

Afbrænding af affald og lignende er forbudt – hvilket også gælder for skorstene og øvrig åben ild[1].

12.

Havelodden skal være forsynet med havelåge[1], havenummer og postkasse.

13.

Hver havelod indkaldes og forventes at deltage i fællesarbejde mindst én gang i løbet af sæsonen. Udeblivelse fra fællesarbejde udløser et gebyr på 1.000 kr.

Bestyrelsen kan fritage medlemmer med særlige udfordringer, eller medlemmer som påtager sig særlige opgaver eller tillidshverv, for sæsonens fællesarbejde og udeblivelsesgebyr.

14.

Der skal være fri adgang til brønddæksler på havelodden.

15.

Det er ikke tilladt at benytte vandkar, bassiner eller lignende, der kan indeholde mere end 1.000 l vand.[1]

16.

Brug af støjende, elektrisk eller motoriseret værktøj må finde sted alle hverdage og lørdage mellem kl. 10 og 20. På søndage og helligdage indskrænkes brugen til tidsrummet mellem kl. 10 og 14. Dette er gyldigt fra 1. maj til 31. oktober.

Der henstilles til at respektere naboernes ønske eller rette henvendelse til bestyrelsen, såfremt der opstår gener eller tvist herom.

17.

Affaldscontainere forefindes ved hovedindgangen.

Madaffald skal afleveres i lukkede bioposer og må kun placeres i biocontaineren. Stor container er til restaffald.

Haveaffald, elektronik, farligt affald, storskrald o.a. må ikke placeres i affaldscontainerne.

Haveaffald skal holdes inden for det afmærkede område. De anviste affaldsfraktioner på sorteringscontainere (pap, plast, metal, restaffald etc.) skal respekteres, da sammenblandet affald medfører strafgebyrer for foreningen.

18.

Politiske skrifter, plakater og lignende må ikke opsættes på foreningens område og tavler. Ved kontoret midt i foreningen skal forefindes en opslagstavle til ’meddelelser mellem medlemmer’. Sådanne interne opslag skal dateres og nedtages efter 14 dage.

[1] Jf. Gladsaxe Kommunes gældende deklaration (link nedenfor).

Bestemmelser for brug og hold af kolonihaven